Egyház – rendiség – politikai kultúra

Papok és szerzetesek a 18. század országgyűlésein
Forgó András
Szent István Társulat, Budapest, 2017. 384 p.

A kötet az országos politikában részt vevő papok és szerzetesek tanulmányozásával egy olyan politikai csoport tevékenységére szeretné felhívni a figyelmet, amelyet eddig szinte teljesen mellőzött a magyar parlamentarizmus történetének kutatása. Egyúttal a koraújkori rendi politikai kultúrtörténeti megközelítésének magyarországi áramlatához is csatlakozni kíván. A vizsgálat időkerete a szatmári megegyezés (1711) és II. József halála utáni politikai konszolidáció (1791) közötti időszak, de a súlypontok e választott időkeret elejére, közepére és végére esnek. A helyszín az országgyűlés, a főszereplő pedig az ún. alsótáblai klérus, vagyis a diéta alsótábláján, a vármegyei és a városi követek, valamint a távollévő főrendek követei mellett helyet foglaló kanonokok és szerzetesek. Politikai tevékenységük vizsgálata során eddig jószerével ismeretlen látószögből nyerhetünk betekintést az országgyűlés 18. századi működésébe.

Kapható:
http://szitkonyvek.hu/termek/4704Cite this blog post
Koltai András (2017, December 2). Egyház – rendiség – politikai kultúra. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un7b

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search