Jezsuita gimnáziumok diákjai (17–18. század)

A jezsuiták a 17–18. század folyamán mintegy harminc középiskolát működtettek a kora újkori Magyarország és Erdély területén. Különböző levéltárakban és kézirattárakban számos jezsuita gimnázium anyakönyve maradt meg, amelyek értékes adatokat tartalmaznak az ott tanuló diákok származási helyére, anyanyelvére, társadalmi helyzetére, életkorára, felekezetére vonatkozólag. Az NKFIH által 2015–2019 között támogatott K 116116 „Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17–18. században” projekt keretében három jezsuita gimnázium anyakönyve került adatbázis formában feldolgozásra és válik most a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé.

  • a győri gimnázium anyakönyvei, 1630–1773,
  • a nagyszombati gimnázium anyakönyvei, 1616–1618, 1625–1772
  • a pozsonyi gimnázium anyakönyvei, 1650–1773

Az adatbázis használatát részletes útmutató könnyíti meg, ahol megtalálható az alkalmazott rövidítések jegyzéke is. A feldolgozás során az NKFIH kívül a Jezsuita Rend Magyarországi Rendtartománya Könyvtára és Levéltára és a Győri Szent Mór Bencés Perjelség nyújtott értékes segítséget.

Az adatbázis elérhető:

 

 Cite this blog post
Koltai András (2020, January 22). Jezsuita gimnáziumok diákjai (17–18. század). Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved May 24, 2024, from https://doi.org/10.58079/un82

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search