Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451–1554)

Antal Molnár, Vorwort von Péter Erdő
Frati Editori de Quaracchi, Roma, 2022
(Analecta Franciscana, XIX; Nova series: Documenta et Studia, 7)

A kiadvány a magyarországi obszerváns ferences vikária, majd 1517-től provincia 16. század első felében összeállított formuláskönyveinek, pontosabban két teljes formuláskönyvnek és két kisebb formulagyűjteménynek, összesen 878 iratnak a kiadását tartalmazza. A latin nyelvű források német nyelvű bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel láttak napvilágot a római Analecta Franciscana sorozat részeként.

A forrásokat őrző kéziratok közül hármat az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában, egyet pedig a Gyöngyösi Ferences Könyvtárban őriznek. A legkorábbi datált levelek 1451-ben íródtak, a legkésőbbi keltezés 1554-ből származik. A keltezett és az adatok alapján datálható levelek legnagyobb része a 16. század első másfél évtizedéből (elsősorban az 1506–1515 közötti időszakból), illetve az 1532–1535 közötti évekből maradt ránk. A nemzetközi összehasonlítás alapján egyértelmű: a magyarországi levelezésanyag a legnagyobb terjedelmű eddig megjelent ferences levélminta-gyűjtemény. A jelen kötetben közzétett 878 levél tehát az eddig nyomtatásban megjelent teljes európai korpusz legalább másfélszerese. A bevezető tanulmány részletesen ismerteti a négy kézirat kodikológiai, paleográfiai és tartalmi jellegzetességeit, egyúttal megkísérli azonosítani a kéziratok másolóit is.

Magyarországon a 14–15. századi előzmények után a királyi kancellárián, az egyházi bíróságokon, a hiteleshelyeken és a szerzetesi intézményekben a legtöbb és legszínvonalasabb formuláskönyveket a 15. század végén és a 16. század első harmadában állították össze. Joggal tekinthetjük ezt az időszakot a formuláskönyvek magyarországi virágkorának, amelynek termékei az ebben a kötetben közzétett ferences levélminta-gyűjtemények is. Ugyanis az egységes írásbeli kommunikációra való törekvés a ferences rendben is már röviddel az alapítás után megkezdődött. A 13–14. század fordulójától kezdve maradtak ránk iratminta-gyűjtemények, amelyek tematikai és szerkezeti szempontból nagyon hasonlítottak egymásra. A formuláriumok virágkora mindenhol, így Magyarországon is a 15. századi obszerváns reformokhoz köthető.

 Cite this blog post
Koltai András (2022, September 30). Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451–1554). Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved June 16, 2024, from https://doi.org/10.58079/un91

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search