900 éves a premontrei rend

Tanulmányok a rend magyarországi történetéről, kulturális és művelődéstörténeti jelentőségéről
szerk. Kara Anna–Kusler Ágnes
Magyar Premontrei Cirkária, Gödöllő, 2022. – 651 pp.

A kötet a premontrei rend megalapításának 900. évfordulója alkalmából a Magyar Premontrei Cirkária által 2020. szeptember 10-12. között a Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpontban megrendezett tudományos konferencia tanulmányaiból közöl válogatást. Hazai és nemzetközi szakemberek gazdagon illusztrált, új kutatási eredményeket is tartalmazó írásain keresztül ismerhető meg a premontrei rend magyarországi tevékenysége. A tanulmányok tematikus szekciókba rendezve dolgozzák fel a premontrei rend középkori, újkori, valamint 19-20. századi történetének fejezeteit, a rendi építészet kérdéseit, valamint a premontreiek jelentőségét a hazai kultúrában, művészetben és oktatásban.

Tartalom

 • Balogh Péter Piusz OPraem: Köszöntő
A premontrei rend magyarországi története a középkorban és a kora újkorban
 • Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem: A kanonoki élet reformja a 11-12. századi egyházfegyelmi források alapján
 • F. Romhányi Beatrix: Félúton az apátságok és a koldulórendek között: A premontreiek anyagi viszonyai a középkori Magyarországon
 • Júlia Kotrusová: A jászói Keresztelő Szent János-monostor középkori története
 • Henrieta Žažová: Szemelvények a bozóki, a bényi, a sági és a turóci monostorok történetéből
 • Nagy Györgyi: Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a premontrei rendben lánya, Boldog Gertrúd tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a középkori Magyarországra
 • Jakits Orsolya Johanna OPraem: A somlóvásárhelyi premontrei apácák
 • Mihalik Béla Vilmos: A jánoshidai premontreiek pasztorációs tevékenysége a 18. század első felében
 • Maczák Ibolya: A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikációirodalom
 • Velladics Márta: A II. József kori szerzetesrendi abolíció és a premontrei rend: Az előkészítés és végrehajtás forrásai
A premontrei rend magyarországi története a 19-20. században
 • Matányi Marcell: Adalékok a jászói prépostság 1848-1849-es történetéhez
 • Szalay Balázs: A premontreiek szerepe Csorna polgárosodásában
 • Tóth Krisztina: A Budapesti Apostoli Nunciatúra iratanyagában található premontrei források
 • Czeglédi Noémi: A premontreiek és a magyar cserkészmozgalom
 • Vizi Mátyás Tamás: Renitens(?) premontreiek a világháborúk korszakában
 • Szigeti Krisztina: Rend és rendszer: A csornai premontrei prépostság budapesti kápolnájának alapítása 1950-ben
 • Perger Gyula: Fleck Sebő ismeretlen rendtörténeti munkája
 • Bakó Balázs: A szerzetes, a tudóstanár, a besúgó? Klempa Sándor Károly pályája a viharos 20. században
 • Hornyák Máté János: Hajnal Imre Zsigmond és a premontreiek kiállása Pétery József mellett
A premontrei rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon
 • Szakács Béla Zsolt: Rendi építészeti hagyományok és a premontreiek Árpád-kori kolostorai
 • D. Mezey Alice? A premontrei rend Árpád-kori építkezései kutatásának vázlata Pons Johannis (Jánoshida) példáján
 • Aradi Csilla–Molnár István: A kaposfői premontrei prépostság feltárása Bárdudvarnok határában
 • Valter Ilona: A zsámbéki prépostság története a hitelesítő ásatás tükrében
 • Fehér Krisztina: A zsámbéki premontrei templom 13. századi boltozatai
 • Szőke Balázs: Késő gótikus boltozat az egykori zsámbéki premontrei prépostság épületében
 • Raffay Endre: Az ócsai premontrei templom építéstörténete és díszítési rétegeei
 • Nagy Veronika–Horogszegi Tamás–Gaylhoffer-Kovács Gábor: A premontrei rend türjei temploma
 • Gyulai Éva: A jászói premontrei prépostság (Jászóvár) a 17. század végén
 • Virág Zsolt: A csornai premontrei prépostság (apátság) újkori építéstörténete
Premontreiek a magyar oktatástörténetben
 • Oszvald Petra: A Diploma Restitutionale (1802) országos előzményei és következményei a középfokú premontrei oktatásban
 • Liptay Éva: Egyiptomi múmia a szertárban: A „Szombathelyi múmia és koporsó” ókori és modern kori története
 • Kuluncsics Réka: A Szent Norbertről Nevezett Hittudományi és Tanárképző Intézet (Norbertinum) a premontrei nevelés rendszerében és az
 • intézmény korai története (1894-1918)
 • Ogoljuk-Berzsényi Anett: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziuma a második világháború éveiben
A premontrei rend és a művészetek: képzőművészet, irodalom, zene
 • Fehér Ildikó: A zsámbéki premontrei templom középkori falfestményeiről egy 1895. évi restaurátori árajánlat alapján
 • Kostyál László: A türjei premontrei templom Dorffmaister-freskói és művészettörténeti jelentőségük
 • Őriné Nagy Cecilia: A gödöllői művésztelep és a premontrei rend kapcsolata
 • F. Orosz Sára: Murális alkotások funkciója a közösségi térben: A premontrei rend képzőművészeti beruházásainak szerepe a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán létrejött páratlan műegyüttesben
 • Simon Magdolna: Nagy Sándor: Hadak Útja, 1924: Egy mű azonosítása
 • Kara Anna: A Mécs-hagyaték és versadatbázis a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárában
 • Turbuly Éva: Versek illegalitásban: Mécs László elrejtett és megtalált versei Csornán és Sopronban
 • Barta Gergely: Ex Antiphonario Praemonstratensi: Premontrei dallamokra komponált egyházzenei műveim

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search