900 éves a premontrei rend

Tanulmányok a rend magyarországi történetéről, kulturális és művelődéstörténeti jelentőségéről
szerk. Kara Anna–Kusler Ágnes
Magyar Premontrei Cirkária, Gödöllő, 2022. – 651 pp.

A kötet a premontrei rend megalapításának 900. évfordulója alkalmából a Magyar Premontrei Cirkária által 2020. szeptember 10-12. között a Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpontban megrendezett tudományos konferencia tanulmányaiból közöl válogatást. Hazai és nemzetközi szakemberek gazdagon illusztrált, új kutatási eredményeket is tartalmazó írásain keresztül ismerhető meg a premontrei rend magyarországi tevékenysége. A tanulmányok tematikus szekciókba rendezve dolgozzák fel a premontrei rend középkori, újkori, valamint 19-20. századi történetének fejezeteit, a rendi építészet kérdéseit, valamint a premontreiek jelentőségét a hazai kultúrában, művészetben és oktatásban.

Tartalom

 • Balogh Péter Piusz OPraem: Köszöntő
A premontrei rend magyarországi története a középkorban és a kora újkorban
 • Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem: A kanonoki élet reformja a 11-12. századi egyházfegyelmi források alapján
 • F. Romhányi Beatrix: Félúton az apátságok és a koldulórendek között: A premontreiek anyagi viszonyai a középkori Magyarországon
 • Júlia Kotrusová: A jászói Keresztelő Szent János-monostor középkori története
 • Henrieta Žažová: Szemelvények a bozóki, a bényi, a sági és a turóci monostorok történetéből
 • Nagy Györgyi: Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a premontrei rendben lánya, Boldog Gertrúd tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a középkori Magyarországra
 • Jakits Orsolya Johanna OPraem: A somlóvásárhelyi premontrei apácák
 • Mihalik Béla Vilmos: A jánoshidai premontreiek pasztorációs tevékenysége a 18. század első felében
 • Maczák Ibolya: A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikációirodalom
 • Velladics Márta: A II. József kori szerzetesrendi abolíció és a premontrei rend: Az előkészítés és végrehajtás forrásai
A premontrei rend magyarországi története a 19-20. században
 • Matányi Marcell: Adalékok a jászói prépostság 1848-1849-es történetéhez
 • Szalay Balázs: A premontreiek szerepe Csorna polgárosodásában
 • Tóth Krisztina: A Budapesti Apostoli Nunciatúra iratanyagában található premontrei források
 • Czeglédi Noémi: A premontreiek és a magyar cserkészmozgalom
 • Vizi Mátyás Tamás: Renitens(?) premontreiek a világháborúk korszakában
 • Szigeti Krisztina: Rend és rendszer: A csornai premontrei prépostság budapesti kápolnájának alapítása 1950-ben
 • Perger Gyula: Fleck Sebő ismeretlen rendtörténeti munkája
 • Bakó Balázs: A szerzetes, a tudóstanár, a besúgó? Klempa Sándor Károly pályája a viharos 20. században
 • Hornyák Máté János: Hajnal Imre Zsigmond és a premontreiek kiállása Pétery József mellett
A premontrei rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon
 • Szakács Béla Zsolt: Rendi építészeti hagyományok és a premontreiek Árpád-kori kolostorai
 • D. Mezey Alice? A premontrei rend Árpád-kori építkezései kutatásának vázlata Pons Johannis (Jánoshida) példáján
 • Aradi Csilla–Molnár István: A kaposfői premontrei prépostság feltárása Bárdudvarnok határában
 • Valter Ilona: A zsámbéki prépostság története a hitelesítő ásatás tükrében
 • Fehér Krisztina: A zsámbéki premontrei templom 13. századi boltozatai
 • Szőke Balázs: Késő gótikus boltozat az egykori zsámbéki premontrei prépostság épületében
 • Raffay Endre: Az ócsai premontrei templom építéstörténete és díszítési rétegeei
 • Nagy Veronika–Horogszegi Tamás–Gaylhoffer-Kovács Gábor: A premontrei rend türjei temploma
 • Gyulai Éva: A jászói premontrei prépostság (Jászóvár) a 17. század végén
 • Virág Zsolt: A csornai premontrei prépostság (apátság) újkori építéstörténete
Premontreiek a magyar oktatástörténetben
 • Oszvald Petra: A Diploma Restitutionale (1802) országos előzményei és következményei a középfokú premontrei oktatásban
 • Liptay Éva: Egyiptomi múmia a szertárban: A „Szombathelyi múmia és koporsó” ókori és modern kori története
 • Kuluncsics Réka: A Szent Norbertről Nevezett Hittudományi és Tanárképző Intézet (Norbertinum) a premontrei nevelés rendszerében és az
 • intézmény korai története (1894-1918)
 • Ogoljuk-Berzsényi Anett: A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Budafoki Szent István Gimnáziuma a második világháború éveiben
A premontrei rend és a művészetek: képzőművészet, irodalom, zene
 • Fehér Ildikó: A zsámbéki premontrei templom középkori falfestményeiről egy 1895. évi restaurátori árajánlat alapján
 • Kostyál László: A türjei premontrei templom Dorffmaister-freskói és művészettörténeti jelentőségük
 • Őriné Nagy Cecilia: A gödöllői művésztelep és a premontrei rend kapcsolata
 • F. Orosz Sára: Murális alkotások funkciója a közösségi térben: A premontrei rend képzőművészeti beruházásainak szerepe a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán létrejött páratlan műegyüttesben
 • Simon Magdolna: Nagy Sándor: Hadak Útja, 1924: Egy mű azonosítása
 • Kara Anna: A Mécs-hagyaték és versadatbázis a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárában
 • Turbuly Éva: Versek illegalitásban: Mécs László elrejtett és megtalált versei Csornán és Sopronban
 • Barta Gergely: Ex Antiphonario Praemonstratensi: Premontrei dallamokra komponált egyházzenei műveim


Cite this blog post
Koltai András (2022, November 17). 900 éves a premontrei rend. Szerzetesség a koraújkori Magyarországon. Retrieved April 22, 2024, from https://doi.org/10.58079/un96

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search